wczytywanie strony...
Regulamin Wynajmu, Domek na Górce, Wypoczynek blisko natury Łącko 952

Regulamin Wynajmu

Regulamin Wynajmu Domku na Górce Łącko 952

I. REGULAMIN REZERWACJI

1. Rezerwujący (zwany dalej Najemcą) przesyła zapytanie o rezerwację za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie. Domek na Górce (zwana dalej Wynajmującym) potwierdza dostępność terminu, koszty pobytu oraz inne warunki rezerwacji. Wynajmujący zajmuje na rzecz Najemcy termin do czasu otrzymania zaliczki lub przesłania potwierdzenia jej przelewu, jednak nie dłużej, niż na 3 dni robocze od przesłania oferty cenowej.

2. Warunkiem nieodwoływalnego zarezerwowania terminu jest wpłata zaliczki w wysokości 30% całkowitych kosztów wynajmu domku. Rezerwacja wiąże obie strony po jej dokonaniu, do tego momentu rezerwacja nie jest wiążąca. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Najemcę lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zastrzega on sobie prawo do braku zwrotu zaliczki (pkt. I ppkt. 6–7 Regulaminu wynajmu Domku na Górce).

3. Pozostała część należnej kwoty płatna jest nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu lub w inny ustalony sposób w przypadku dokonania rezerwacji w krótszym terminie. Sposób i termin zapłaty tej kwoty ostatecznie określa Wynajmujący.

4. Wszelkie należności płatne są na rachunek bankowy, którego numer znajduje się w potwierdzeniu rezerwacji - dokument przesyłany Rezerwującemu przez Wynajmującego w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: długość pobytu, wysokość opłaty rezerwacyjnej za pobyt oraz wysokość należności za rezerwowany pobyt.

5. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zaliczki jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Najemcę. W momencie dokonania rezerwacji i wpłacenia zaliczki umowę najmu uważa się za zawartą.

6. Rezygnację z wynajmu należy zgłosić minimum 30 dni przed terminem pobytu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów, drogą mailową podając numer konta bankowego, na które zwrócona zostanie wpłacona zaliczka. W przypadku pobytów w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy termin ten jest zwiększany do 60 dni.

7. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem (60 dni w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy) zaliczka lub wpłacona całość należności przepada na rzecz Wynajmującego chyba, że Wynajmujący wynajmie dom, za kwotę nie niższą niż ustalona z pierwotnym Najemcą, wtedy zobowiązany jest do zwrotu zaliczki Najemcy w całości lub w takiej części za jaką faktycznie wynajęto dom.

8. Podana w opisie obiektu liczba osób jest uważana za liczbę maksymalną. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób (niż ustalona w momencie rezerwacji) musi być uzgodnione z właścicielem.
W przypadku braku zgody właściciela należy liczyć się z natychmiastowym zerwaniem umowy wynajmu z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

9. Najemca zobowiązuje się do złożenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 1 000 zł za cały pobyt. Kaucja płatna jest w gotówce w dniu przyjazdu i zwracana w gotówce w dniu wyjazdu.

10. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i odpowiadają finansowo za szkody powstałe w domu w czasie pobytu (z ich winy). Równocześnie wyrażają zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na ich koszt.

II. REGULAMIN DOMU

1. Najemca w ciągu godziny po przyjeździe dokonuje odbioru domu tzn. sprawdza wszelkie urządzenia
np. meble, okna, szafy. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie właścicielowi.

2. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwai odpowiadają finansowo za szkody powstałe w domu w czasie pobytu (z ich winy). Równocześnie wyrażają zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na ich koszt.

3. Pobyt rozpoczyna się w pierwszym dniu od godz. 16.00 i kończy w ostatnim dniu do godz. 11.00. Na prośbę Najemcy, w miarę możliwości godziny te mogą ulec zmianie. Cisza nocna obowiązuje
w godzinach nocnych od 22 do 6 rano.

4. Cały obiekt z zewnątrz jest ogrodzony oraz monitorowany i najemca wyraża zgodę na nagrywanie

5. Najemca nie może zapraszać do domu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym dodatkowych osób. W przypadku przebywania w domu lub dokwaterowania (nocowania) dodatkowych osób (poza liczbą osób uzgodnioną na pobyt) Wynajmujący naliczy dodatkową opłatę
w wysokości 200 zł za każdą niezgłoszoną osobę x każdy dzień pobytu.

6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domu nie wolno używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń
i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych itp.. Zabrania się wnoszenia do domu materiałów łatwopalnych oraz materiałów wybuchowych.

7. w Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia i zaśmiecania terenu podległego niedopałkami. Palić można wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

8. Parkowanie pojazdów dozwolone jest na wyznaczonym do tego celu miejscu.

9.Prosimy nie chodzić w butach w pokojach

10. Prosimy oddać domek w takiej czystości w jakiej się zastało czyli:

  • odłożone na swoje miejsca naczynia kuchenne, garnki, szkło i inne przybory kuchenne
  • opróżniona z żywności i czysta w środku lodówka oraz zmywarka
  • wszystkie elementy wyposażenia domu (krzesła, stoły, łóżka etc.) znajdują się na swoich miejscach.

11. W domu obowiązuje segregacja śmieci, należy wyrzucać je do odpowiednio oznaczonych pojemników, które znajdują się na zewnątrz budynku

12. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów domu oraz jego wyposażenia w zakresie przekraczającym normalne użycie i nie będące wynikiem niezależnej od Najemcy awarii, Wynajmujący potrąci z kaucji kwotę niezbędną do dokonania naprawy lub stanowiącą równowartość rzeczy całkowicie uszkodzonej lub nie nadającej się do naprawy. Jeśli wysokość kaucji nie jest wystarczająca do pokrycia szkód, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia brakującej kwoty.

13. Kwota kaucji przepada w całości w następujących przypadkach:

- stwierdzenia, że w pomieszczeniach domu złamano zakaz palenia;

- w przypadku stwierdzenia, że ilość osób korzystających z domu jest większa niż liczba zadeklarowana i opłacona;

- w przypadku zakłócenia porządku publicznego – ciszy nocnej, w szczególności jeśli wywoła
to interwencję Policji

14. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Najemcy i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.

II. RODO

1. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych
w formularzu rezerwacyjnym lub poprzez inne środki komunikacji (email, telefon) wyłącznie do celu realizacji usługi wynajmu domu, w tym weryfikację jego tożsamości – okazanie dokumentu tożsamości i spisania jego danych osobowych w momencie przekazywania domu.

2. Wynajmujący oświadcza że dane osobowe pozyskane w trakcie procesu rezerwacyjnego są przez niego przetwarzane wyłącznie do celów realizacji usługi najmu, dane te nie są udostępniane osobom trzecim, a po realizacji usługi są trwale usuwane z nośników komputerowych lub papierowych.

3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U INTER –WZ WOJCIECH ZBOZIEŃ 33-390 ŁĄCKO, 46;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, przesłania oferty, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;

e) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

f) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2.   Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które każdorazowo wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian i są przesyłane Rezerwującemu drogą korespondencji e-mailowej na adres wskazany w formularzu rezerwacyjnym.

3.   Wszelkie spory pomiędzy Wynajmującym a Rezerwującym, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia rozstrzyga właściwy Sąd powszechny.

Zarezerwuj pobyt

Zapraszamy do rezerwacji pobytu telefonicznie lub przez formularz rezerwacji. Pamiętaj że:

  • Domek na Górce można wynająć minimum na dwie doby
  • Oferujemy wynajem całego domku - nie ma możliwości wynajęcia pojedynczego pokoju